Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania – „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Gołębiewo I”

Trąbki Wielkie, dnia 14.08.2020 r.

OŚ.6220.8.3.2020

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 49, art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. 2020 poz. 256 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1,  art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 283 z p.zm.)

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Cemex Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa reprezentowane przez pełnomocnika Oliwię Skórę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Gołębiewo I” na dz. nr 297, 298/2 (część) i 299 (część) obręb Gołębiewo, a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

Wnioskowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 27  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839)

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora  oraz załącznikami do wniosku, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, w godzinach pracy urzędu.

            Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ oraz tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

zamieszczono 14.08.2020 r.

Z-ca Wójta

Jan Wiczling

 

 

Otrzymują:

  1. strony poprzez obwieszczenie
  2. a/a

Accessibility