Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie studnia Błotnia

OŚ.6220.1.7.2020

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 84 ust 1, 75 ust. 4, 74 ust. 3, art. 73 ust 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2020, poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia,

że dnia 18 maja 2020 roku została wydana decyzja znak OŚ.6220.1.6.DEC.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych studni nr 2 na terenie ujęcia wiejskiego w Błotni, na działce nr ewidencyjny 33/3 obręb Błotnia, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański

Powyższa decyzja wraz z dokumentacją sprawy oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.

            Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na stronie internetowej http://www.trabkiw.ug.gov.pl oraz na tablicy w miejscu realizacji inwestycji.

 

 

Z-ca Wójta
Jan Wiczling

 

Otrzymują:

  1. strony przez obwieszczenie
  2. a/a

Accessibility