Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie sieć kanalizacyjna Gołębiewo Wielkie

WZP.PP.6733.14.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.). zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach 54/1, 82/2, 82/3, 82/6, 82/7, 82/8,82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16 położonych w miejscowości Gołębiewo Wielkie, obręb Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie.

wnioskodawca: Gmina Trąbki Wielkie
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz z załączonym do niego materiałami w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel.: 512006376 w godz. 9.00-15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Accessibility