Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie przebudowa drogi leśnej. Wojanowo

WZP.PP.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 5 lutego 2020 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.  51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945) na wniosek Nadleśnictwa Kolbudy

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej na terenie leśnictwa Wojanowo wraz z budową 6 nowych przepustów i przebudową 4 istniejących oraz odtworzeniem rowów na działkach nr 109/5, 110/1, 112/2, 501, 508 położonych w obrębie geodezyjnym Mierzeszyn, gmina Trąbki Wielkie.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz z załączonym do niego materiałami w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel.: 512 006 376 w godz. 9.00-15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sporządziła: Natalia Marocka

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie;
  2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;
  3. Sołtys miejscowości Mierzeszyn;
  4. a/a
Accessibility