Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie. Podłączenie budynku mieszkalnego leśniczówki do sieci wodociągowej

Trąbki Wielkie, 02.12.2020 r.

WZP.PP.6733.24.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 2 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.).

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na podłączeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Wojanowo do sieci wodociągowej na działkach nr 269, 274/2, 93/2, 94/2, 102/3, 494, 112/2, 112/3 położonych w obrębie geodezyjnym Mierzeszyn, gmina Trąbki Wielkie.

Wnioskodawca: Nadleśnictwo Kolbudy

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz z załączonym do niego materiałami w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 5, tel.: 512-006-376 w godz. 9.00-15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sporządziła: Natalia Marocka

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie – w/m;
2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;
3. Sołtys miejscowości Mierzeszyn
4. a/a

Accessibility