Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie – Nadleśnictwo Kolbudy – przebudowa drogi leśnej

Trąbki Wielkie, dnia 10.09.2019 r.

OŚ.6220.3.6.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61 §1 i §4, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018., poz. 2096 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1,  art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z p.zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy, Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy, reprezentowane przez Nadleśniczego Andrzeja Gajowniczka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Wojanowo – oddz. 108,109,110,111, Lokalizacja: Trąbki Wielkie obr. Mierzeszyn: 109/5, 110/1, 112/2, 501, 508 , gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański., a także o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnym zakresie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora  oraz załącznikami do wniosku, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

Obwieszczenie zostało przekazane stronom oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie oraz na stronie internetowej https://trabkiw.ug.gov.pl/.

Z-ca Wójta

Jan Wiczling

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg rozdzielnika (11 stron)
  2. a/a
Accessibility