Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie. Budowa sieci wodociągowej w Postołowie

Trąbki Wielkie, 17.11.2020 r.

WZP.PP.6733.16.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam

na wniosek Pana Leszka Tysarczyka wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.16.2020 z dnia 17.11.2020 r. polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 248/9, 248/12, 249 położonych w obrębie geodezyjnym Postołowo, gmina Trąbki Wielkie

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie,
ul. Gdańska 12, pokój nr 5, tel. 512 006 376 w godz. 9.00-15.00.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Trąbki Wielkie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu Gminy Trąbki Wielkie zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie – w/m;
2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;
3. Sołtys miejscowości Cząstkowo;
4. a/a

Accessibility