Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie budowa sieci kanalizacyjnej Sobowidz

WZP.PP.6733.13.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 2 września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca Gminy Trąbki Wielkie zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 78/18, 78/19, 78/21, 78/26, 79/3, 79/5 położonych w obrębie geodezyjnym Sobowidz, gmina Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz z załączonym do niego materiałami w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel.: 58 683 70 26 w godz. 9.00-15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sporządziła: Natalia Marocka

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie;

  2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;

  3. Sołtys miejscowości Sobowidz;

Accessibility