Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie Budowa osiedla domków jednorodzinnych Gołębiewo Wielkie

OŚ.6220.1.10.2019

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
zawiadamia

strony postępowania, że dnia 12 lipca 2019 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.1.9.2019, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w ramach wszczętego postępowania na wniosek Adama Papaja BPI „HYDRO-TERM”, Al. Wojska Polskiego 90 A/B, 82-200 Malbork reprezentującego inwestorów Adama Litawę i Franciszka Litawę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa osiedla domków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 9/2 obr Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie”,

            Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie przy ul. Gdańskiej 12, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z-ca Wójta
Jan Wiczling

Otrzymują:

  1. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie
  2. a/a
Accessibility