Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie. Budowa linii kablowej w Czerniewie

WZP.PP.6733.23.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 13 marca 2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Energa – OPERATOR SA wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.23.2019 z dnia 13.03.2020 r. polegającej budowie linii kablowej nn 0,4kV 137, 9/5, 9/11, 9/13 położonych w miejscowości Czerniewo, obręb Czerniewo, gmina Trąbki Wielkie.
Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel. 512 006 376 w godz. 9.00-15.00.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Trąbki Wielkie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu Gminy Trąbki Wielkie zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Accessibility