Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego WARCZ

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 22.04.2020 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Zmiany części  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny WARCZ, gmina Trąbki Wielkie 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.293 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Warcz, gmina Trąbki Wielkie

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projekt
Zmiany części  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny WARCZ, gmina Trąbki Wielkie 

w dniach od 30.04.2020 r. do 29.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu  rozwiązaniami odbędzie się w  siedzibie Urzędu Gminy  Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie (pokój nr 4) w dniu 19.05.2020 r. od godz. 9.00 do godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005  r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo opatrzone podpisem zaufanym na adres Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2020 r.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego  terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 1, 1a) oraz 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim  wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  miejscowego planu.

U W A G A !

W związku z ograniczeniem dostępności budynku Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich, spowodowanym ogłoszeniem stanu epidemicznego (COVID-19), uprzejmie informujemy, że w sprawach toczących się procedur powiązanych z zachowaniem terminów ustawowo wymagalnych, a wcześniej publicznie obwieszczonych np. w zakresie planowania przestrzennego, tutejszy urząd zadania te w zakresie przewidzianym prawem realizuje, tym samym, dyskusja publiczna oraz wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą realizowane są z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności dotyczących mieszkańców, osób zainteresowanych i urzędników.

Ponadto, w związku z możliwością zapoznania się z projektem planu wraz z prognozą, prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne pod nr tel. 512 006 376 lub e-mailem na zagospodarowanie@trabkiw.ug.gov.pl z podaniem nr działki i miejscowości) w celu przygotowania kopii lub skanu wyłożonego dokumentu, które dostarczymy Państwu drogą pocztową, e-mailową na podany adres, w umówionym terminie.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników Urzędu apelujemy o ograniczanie osobistych wizyt w siedzibie Urzędu. Ma to związek z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami służb sanitarnych. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Urząd może udostępniać odpisy i kopie akt w postaci cyfrowej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Accessibility