WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w Gminie Trąbki Wielkie w 2019 roku


I. KONKURS OBEJMUJE WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE

1. Kultura fizyczna – planowana wysokość środków 20.000,00 zł

  • zadania mające na celu wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

  • zadania mające na celu wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego

  • zadania służące poprawie aktywności fizycznej seniorów

2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom – planowana wysokość środków 20.000,00 zł

  • zadania obejmujące organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach artystyczno- terapeutycznych

  • zadania obejmujące organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów opiekuńczo – wychowawczych

3. Inicjatywy kulturalne – planowana wysokość środków 20.000,00 zł

  • zadania służące krzewieniu kultury, sztuki i tradycji ludowej

  • organizacja warsztatów, zajęć oraz innych działań kulturalnych

  • utrzymanie zespołów i grup artystycznych

 

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Trąbki Wielkie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  •  AKTY PRAWNE: