Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w Gminie Trąbki Wielkie w 2022 roku

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1057), zwanej dalej „ustawą”.
 2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 4. RODZAJE ZADAŃ
 5. Zadania z zakresu inicjatyw kulturalnych – planowana wysokość środków 20.000 zł
  • organizacja imprez, warsztatów i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, mających na celu rozwijanie zainteresowań kulturalnych oraz integrację mieszkańców;
  • Przedsięwzięcia aktywizujące osoby starsze.
 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – planowana wysokość środków 10.000 zł
 • zadania mające na celu wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych, współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zadania służące poprawie aktywności fizycznej mieszkańców gminy.
 1. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – planowana wysokość środków 10.000 zł
  • zadania obejmujące organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach artystyczno- terapeutycznych i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 03 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Miejscem składania ofert jest: Punkt podawczy na parterze w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „Oferta na realizację zadania publicznego 2022. ZADANIE NR …..”.

Załączniki >>

Accessibility