Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Trąbki Wielkie w roku 2020

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w Gminie Trąbki Wielkie w roku 2020

 

RODZAJE ZADAŃ

 1. Zadania z zakresu kultury fizycznej – planowana wysokość środków 25.000,00
 • zadania mające na celu wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych, współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • zadania służące poprawie aktywności fizycznej mieszkańców gminy.
 1. Zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom – planowana wysokość środków 25.000,00
  • zadania obejmujące organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach artystyczno- terapeutycznych,
  • zadania obejmujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów opiekuńczo-wychowawczych, itp.
 1. Zadania z zakresu inicjatyw kulturalnych – planowana wysokość środków 25.000,00
  • zadania na rzecz upowszechniania kultury, sztuki i tradycji ludowej,
  • organizacja imprez, warsztatów oraz innych działań kulturalnych mających na celu integrację mieszkańców,
  • –  utrzymanie zespołów i grup artystycznych z terenu gminy.
 •    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00 oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Miejscem składania ofert jest: Punkt podawczy na parterze w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „Oferta na realizację zadania publicznego 2020 rok. ZADANIE NR …..”.

 

Accessibility