Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informacja. „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Wójt Gminy Trąbki Wielkie informuje, że zakończył się nabór wniosków w ramach Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.
W toku procesu oceny wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców dodatkowy obowiązek związany z potwierdzeniem wszystkich danych zawartych w oświadczeniu.
W związku z powyższym informujemy o konieczności uzupełnienia przez osoby, które nie dołączyły do oświadczenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR wskazanego członka rodziny. Honorowane są następujące dokumenty, np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie wydane przez KOWR, zaświadczenie wydane przez ZUS lub też inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PGR (m.in. książeczkowy dowód osobisty – adnotacja o zatrudnieniu, legitymacja ubezpieczeniowa, decyzja o przyznaniu emerytury, zaświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych, zaświadczenie Agencji Własności Rolnej, umowa otrzymania pracowniczego mieszkania zakładowego).
UWAGA! Powyższy warunek jest obligatoryjny, celem dalszego ubiegania się o wsparcie.
Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie – w biurze podawczym. Przekazane dokumenty muszą być czytelne i zawierać dane umożliwiające identyfikację – imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko członka rodziny pracującego w PGR.
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.
Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy osób ubiegających się o sprzęt komputerowy. 
WAŻNE!!!  Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Na wezwanie Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, wnioskodawcy mogą zostać zobligowani do potwierdzenia pozostałych warunków udziału w projekcie tzn. adresu zamieszkania, faktu uczęszczania ucznia do szkoły, nieotrzymania sprzętu na własność czy potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej.
Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na podstawie odrębnej umowy jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie pod nr. tel. 512-005-157, adres e-mail: h.wroclawska@trabkiw.ug.gov.pl

Accessibility