Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Gmina Trąbki Wielkie w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Trąbki Wielkie wspiera przedszkolaków”.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie poprzez dostosowanie min. 5 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 5 dzieciom z niepełnosprawnością (2 dziewczynki) udział w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej przez min. 90% ze 178 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 83 dziewczynek i 95 chłopców, nabycie kompetencji zawodowych przez min. 90% z 28 nauczycielek (28K) w okresie 01.06.2021 do 31.08.2022.

Dla dzieci z niepełnosprawnością zostaną zrealizowane zajęcia (m.in. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – gimnastyka korekcyjna, zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne), zaś dla pozostałych dzieci zostaną zorganizowane zajęcia m.in. z programowania, j. angielskiego, eksperymentów i kompetencji społecznych oraz zajęć z wyrównania deficytów.

Dla nauczycieli zostaną zorganizowane szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych w zakresie zajęć wspomagających rozwój i edukację dzieci, a dla rodziców warsztaty z zakresu kompetencji kluczowych.

Potrzeba realizacji wynika z diagnoz przeprowadzonej przez poszczególne przedszkola, a następnie zatwierdzoną przez Gminę poprzez Zarządzenie nr 8A Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 29.01.2021.

W projekcie zrealizowane zostaną działania:

Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawności

Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Wsparcie dla nauczycieli.

Wsparcie dla rodziców.

Główne wskaźniki osiągnięte w ramach projektu to:

  1. Liczba nauczycieli , którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 26 (92,8% z 28)
  2. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 178.
  3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie -28.

Accessibility