Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna, na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie". Nr umowy RPPM.03.01.00-22-0054/16-00 z dnia 24.01.2017 r.

Projekt Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju numerze: POWR.02.18.00-00-0033/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

     W centrum miejscowości Trąbki Wielkie powstał skwer im. Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, który został zrealizowany z projektu Unii Europejskiej pod nazwą operacji „Stworzenia atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi„ objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowite koszt projektu to 111 800,00 zł wysokość dofinansowania 82 346,00 zł.

Widok z kamery: