Drukuj

Trąbki Wielkie, 14.05.2019 r.

WZP.PP.6733.2.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 14 maja 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Energa Operator SA, pełnomocnik Stanisław Skulimowski wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WZP.PP.6733.2.2019 z dnia 07.05.2019 r. polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce nr 134 położonej w miejscowości Czerniewo, obręb Czerniewo, gmina Trąbki Wielkie.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie,
ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel. 58 683 70 26 w godz. 9.00-15.00.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Trąbki Wielkie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu Gminy Trąbki Wielkie zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

  Wójt Gminy
(-) Błażej Konkol

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie – w/m;

2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;

3. Sołtys miejscowości Czerniewo;

4. a/a