OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 22 marca 2019 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945) na wniosek Energa Operator SA, pełnomocnik Stanisław Skulimowski

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce nr 134 położonej w miejscowości Czerniewo, obręb Czerniewo, gmina Trąbki Wielkie.

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz z załączonym do niego materiałami w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel.: 58 683 70 26 w godz. 9.00-15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

  Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Jan Wiczling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Natalia Marocka

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń UG Trąbki Wielkie;

  2. Strona internetowa UG Trąbki Wielkie;

  3. Sołtys miejscowości Czerniewo;

  4. a/a