Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Trąbki Wielkie, dnia 21.07.2023 r.

WZP.GN.6840.10.2023

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w miejscowości Trąbki Wielkie, obręb geodezyjny Trąbki Wielkie.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wywoławcza cena netto zł

Opis nieruchomości i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Położenie

81/109

1191

182.200,00

Otoczenie: działki zlokalizowane na terenie przeznaczonym pod osiedle domów jednorodzinnych i dwurodzinnych.

Dojazd: od strony ulicy Gdańskiej (drogi Wojewódzkiej nr 222) dojazd drogą gminną ul. Leśną, odległość ok 900m.

Nasłonecznienie: bardzo dobre

Uzbrojenie terenu: działki mają dostęp do wodociągu oraz energii.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 19 MN.MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Nieruchomości są wolne od ciężarów i obciążeń. Księga wieczysta GD1G/00080623/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku.

Trąbki Wielkie

81/110

1468

218.700,00

81/111

1442

210.500,00

81/112

1231

188.300,00

Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2023 r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015 do 16.08.2023 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać położenie i numer działki. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu do godz. 10ºº a firmy lub spółki dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.17 lub tel. 501 143 508 od pon do czw w godz. 900 do 1400

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wójta gminy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Trąbki Wielkie, w dzienniku: monitorurzedowy.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie gminy.

Wójt Gminy

(-) Błażej Konkol

Accessibility