Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie Wójta Gminy Trąbki Wielkie. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sobowidzu.

WZP.PP.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 13 marca 2020 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.  51 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293) na wniosek Gminy Trąbki Wielkie, pełnomocnik: Mirosław Łopato zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej  na działkach nr 114/5, 114/8 położonych w obrębie geodezyjnym Sobowidz, gmina Trąbki Wielkie

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256. ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz z załączonym do niego materiałami w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, pokój nr 4, tel.: 512 006 376 w godz. 9.00-15.00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Accessibility